Οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος. Δικαιούχοι – Κοινωνικοί ομάδες.

05/12/2019 0
Δικαιούχοι – Κοινωνικές ομάδες 1η ομάδα – Οικογένειες με 4 τέκνα και άνω με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 (αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών 19.140). 2η ομάδα – Οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι μακροχρόνια…