ΔΗΚΙΟ: Είναι η δική σου επιλογή.

29/11/2013 0

ΔΗΚΙΟΗ ΔΗΚΙΟ στις εκλογές του 2010 αναδείχθηκε με την στήριξη όλων των συναδέλφων πρώτη δύναμη. Με αίσθημα ευθύνης για την επιλογή αυτή των μελών μας, επιδιώξαμε την συναίνεση με τις υπόλοιπες παρατάξεις και έτσι μέσα από μια δύσκολη οικονομική συγκυρία πέτυχε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και να έχει ουσιαστική παρέμβαση σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο. Με διάλογο και πολλές φορές με αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις με τους
αρμόδιους υπουργούς κατορθώσαμε το Οικονομικό Επιμελητήριο να σταθεί όρθιο παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε.

Mε πρόγραμμα και αποφασιστικότητα αγωνιζόμαστε για την επαγγελματική κατοχύρωση όλων των οικονομολόγων

Στο χρονικό αυτό διάστημα πετύχαμε:

➧ Τη διασύνδεση με το taxisnet που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, για το ΟΕΕ, ξεπερνώντας τις κασσάνδρες και αυτούς που δεν ήθελαν καμία μορφή ελέγχου. Ο έλεγχος από το ΟΕΕ, έδωσε οντότητα στον φορέα μας και οριοθέτησε – κατοχύρωσε επαγ-
γελματικά τον Λογιστή – Φοροτέχνη πανελλαδικά.

➧ Συνεχίστηκε ο έλεγχος της ταυτοποίησης των τίτλων σπουδών με τις αντίστοιχες σχολές των ΑΕΙ και για τους πλαστούς τίτλους σπουδών που εξακριβώθηκαν πραγματοποιήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες (διαγραφή από τα μητρώα του ΟΕΕ, αφαίρεση της άδειας λογιστή – φοροτεχνικού, παραπομπή στη δικαιοσύνη. Μία πρωτοβουλία του ΟΕΕ που υιοθέτησε αργά το Ελληνικό
Δημόσιο.

➧ Παραπέμφθηκαν επίσης στη δικαιοσύνη 1316 «μαϊμού» Λογιστές, που ασκούσαν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού χωρίς να έχουν άδεια από το ΟΕΕ.

➧ Όλοι οι Επιστημονικοί φορείς «κάτι έχασαν» την περίοδο της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, εμείς με προσωπικές πα-
ρεμβάσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και στα αρμόδια Υπουργεία διατηρήσαμε, το κατοχυρωμένο επάγγελμα του
Λογιστή – Φοροτέχνη το αναδείξαμε και ξεκαθαρίσαμε σ’ όλους το σημαντικό ρόλο του ΟΕΕ.

➧ Η διαφάνεια για την παράταξή μας ήταν πρώτος και κυρίαρχος στόχος, χάριν σ’ αυτόν τον στόχο σήμερα το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας πέραν του θεσμοθετημένου Συμβούλου της Πολιτείας είναι και ο επίσημος ελεγκτικός φορέας.

➧ Πετύχαμε στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο, να θεσμοθετήσουμε ετήσιο πρόγραμμα
εκπαίδευσης των συναδέλφων. Επιμορφώνουμε όλα τα μέλη μας , χωρίς καμία επιβάρυνση, χωρίς να λαμβάνουμε ούτε ένα ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά με χρηστή διαχείριση. Τα σεμινάρια αυτά είναι πλέον μία συνεχής διαδικασία που πραγματοποιούνται τόσο σε κεντρικό, όσο και περιφερειακό επίπεδο με μεγάλη ανταπόκριση από τα μέλη μας. Αφορούν θέματα που τους ενδιαφέρουν και κρίνονται χρήσιμα στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

➧ Στην σημερινή εξελισσόμενη Κοινωνίας μας, διαμορφώσαμε το πλαίσιο και καταφέραμε το Οικονομικό Επιμελητήριο της
Ελλάδας, σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο να πιστοποιηθεί ως Δημόσιος φορέας δικαιούχος προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία ψηφιοποιήσαμε για πρώτη φορά όλο το αρχείο του ΟΕΕ και με έργα που έπονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχουμε στα μέλη μας θα απλουστεύσουν τις διαδικασίες και θα βελτιώσουν την επικοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα.

➧ Ο κώδικας δεοντολογίας των Λογιστών – Φοροτεχνών που ολοκληρώθηκε, βάζει κανόνες στο επάγγελμα και δίνει διέξοδο
σε χρονίζοντα προβλήματα.

➧ Άρχισε η οργάνωση της διαδικασίας πιστοποίησης του Λογιστή
– Φοροτέχνη με «Ευρωπαϊκά στάνταρ» λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα προκειμένου να ανταποκριθούν οι πιστοποιημένοι συνάδελφοι στις απαιτήσεις των καιρών για τη καλύτερη λειτουργία ενός δικαίου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος, την πάταξη της παραοικονομίας, την αύξηση της φορολογητέας ύλης, τη μείωση της φοροδιαφυγής και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.

– Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Στατιστικής εκπονήθηκαν και παρουσιάσθηκαν στην Αθήνα
αλλά και στην περιφέρεια οι έρευνες:
➧ Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης, έρευνα που είχε αρχίσει την Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο προηγούμενη τριετία

➧ Έρευνα Προτεραιοτήτων της Περιφέρειας
– Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά την μελέτη

➧ Μελέτη ανάλυσης των προοπτικών του επαγγέλματος του οικονομολόγου στην Ελλάδα και ο ρόλος του στην έξοδο από την
κρίση

– Σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
➧ Κρίση χρέους προσδιοριστικοί παράγοντες των τιμών των ελληνικών ομολόγων και οι παρεμβάσεις στο ελληνικό χρέος
Άμεσοι είναι:
➧ Με επιστημονικό τρόπο να αναδείξουμε και να κατοχυρώσουμε το επάγγελμα του Οικονομολόγου – Μελετητή, λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα διεθνή πρότυπα με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και ψήφισής του μέχρι το τέλος του 2014. Είναι σημαντικό για μας να αναδείξουμε και να πιστοποιήσουμε ειδικότητες Οικονομολόγων συναδέλφων, οι οποίοι θα έχουν την ανάλογη θε-
σμοθετημένη ενασχόληση στα οικονομικά δρώμενα της Χώρας μας.

➧ Η ανάδειξη του ρόλου αλλά και του επιστημονικού έργου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, μέσω σύγχρονων
μεθόδων τεχνολογίας σε ότι αφορά την επιμόρφωση και την ενημέρωση, είναι από τους πρωταρχικούς μας στόχους.

➧ Στις δύσκολες περιόδους που περνά η Κοινωνία μας και οι άνεργοι Οικονομολόγοι συνάδελφοί μας, άμεσος στόχος μας
είναι σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο η επιμόρφωσή τους και η πρακτική εξάσκηση αυτών μέσω νέων προγραμμάτων
του νέου ΣΕΣ (2014-2020). Είναι απαραίτητο και μονόδρομος για μας να πετύχουμε την πλήρη εφαρμογή αυτού του μέτρου
για όλους τους συναδέλφους Οικονομολόγους.

➧ Ήδη θέσαμε στον αρμόδιο υπουργό, το ζήτημα της οικονομικής συνδρομής μέσω του ΕΣΠΑ και στην συνέχεια του ΣΕΣ για
τους νέους Οικονομολόγους στον νέο επιχειρείν, για να μπορούν ν’ ανοίξουν τα δικά τους γραφεία ή να βελτιώσουν υλικοτεχνικά τα υφιστάμενα.

➧ Όσον αφορά τους οικονομολόγους στο Δημόσιο τομέα θα διεκδικήσουμε και πάλι να αξιολογούνται αξιοκρατικά και να
καταλαμβάνουν πτυχιούχοι μέλη του ΟΕΕ σε θέσεις προϊσταμένων και δ/ντων, κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες και φορολογικές υπηρεσίες. Να εκπονηθεί προσοντολόγιο- καθηκοντολόγιο

Η συνδρομή του ΟΕΕ στους Οικονομολόγους του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα το 2013-2015 θα είναι σημαντική και
ο σχεδιασμός μας είναι ρεαλιστικός, ώστε πραγματικά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος να σταθεί δίπλα σε όλους
τους Οικονομολόγους σε ένα ρόλο που θα έχει ανταποδοτικά οφέλη στα μέλη του και θα σηματοδοτήσει με δικά του μέσα
την παρεμβατικότητα του στην Ελληνική Κοινωνία και στους Οικονομολόγους.

1o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) (με απόλυτη αλφαβητική σειρά)

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
2. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
4. ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ) ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
5. ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΒΡΕΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
7. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
8. ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
9. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
10. ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
11. ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
12. ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13. ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
14. ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
15. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
16. ΓΡΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
17. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
18. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
19. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20. ΔΟΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
21. ΔΡΟΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
22. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24. ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
25. ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
26. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
27. ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
28. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
30. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
31. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
32. ΚΑΤΣΙΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
33. ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
34. ΚΑΨΑΛΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
35. ΚΛΙΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
36. ΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
37. ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
38. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
39. ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
40. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
41. ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
42. ΚΩΣΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
43. ΛΑΜΠΡΟΥ – ΠΑΧΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
44. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΑΓΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
46. ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47. ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
48. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
49. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
50. ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
51. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
52. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
53. ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
54. ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
55. ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
56. ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
57. ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
58. ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
59. ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
60. ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
61. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
62. ΝΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
63. ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
64. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
65. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
66. ΠΑΛΑΔΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
67. ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
68. ΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
69. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
70. ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
71. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
72. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
73. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
74. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
75. ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
76. ΣΙΝΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
77. ΣΙΩΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
78. ΣΚΟΥΡΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
79. ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
80. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
81. ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
82. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ(ΛΙΑΝΑ) ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
83. ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
84. ΣΥΨΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
85. ΤΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
86. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
87. ΤΖΟΥΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
88. ΤΟΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
89. ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
90. ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
91. ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
92. ΦΟΥΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
93. ΦΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
94. ΦΟΥΦΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ
95. ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ
96. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
97. ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
98. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
99. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
100. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (με απόλυτη αλφαβητική σειρά)

1. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
2. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
3. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5. ΚΕΜΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΟΜΠΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
8. ΚΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
10. ΜΙΧΑΛΙΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΌΛΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
12. ΠΑΝΩΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
13. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
14. ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15. ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16. ΤΑΓΓΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
17. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
18. TΣΙΟΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19. ΤΣΙΤΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20. ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

3o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ) (με απόλυτη αλφαβητική σειρά)

1. ΑΜΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ)
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΗΣ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ
(ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
4. ΑΤΖΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
(ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ)
5. ΒΑΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ)
6. ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
7. ΓΙΑΠΙΝΤΖΑΚΗ-ΔΕΔΕΓΚΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
(ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ)
8. ΓΟΓΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)
9. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ
(ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
10. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
(ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ)
11. ΔΡΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
(ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ)
12. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ)
13. ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
(ΠΕ ΧΙΟΥ)
14. ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
15. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
16. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ)
17. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
(ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
18. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)
19. ΚΑΙΠΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ)
20. ΚΑΜΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
(ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ )
21. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
(ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
22. ΚΕΛΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΠΕ ΈΒΡΟΥ)
23. ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
(ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
24. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ)
25. ΚΟΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ)
26. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)
27. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ)
28. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ)
29. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)
30. ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
(ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ)
31. ΛΑΧΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ)
32. ΛΕΜΠΕΣΗ –ΕΛΛΗΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)
33. ΛΙΜΠΑΝΟΒΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ)
34. ΛΥΡΟΦΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ)
35. MΑΝΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
36. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ)
37. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
38. ΜΕΤΙΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
(ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ )
39. ΜΗΤΑΛΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
40. ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ)
41. ΜΟΥΚΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)
42. ΜΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΩΡ
(ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
43. ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
44. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
(ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ)
45. ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
(ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
46. ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΠΕ ΧΙΟΥ )
47. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
(ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ)
48. ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ)
49. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
(ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ)
50. ΠΑΜΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ
(ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
51. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)
52. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
53. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
54. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
(ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
55. ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
(ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ)
56. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
(ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ)
57. ΠΑΣΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
(ΠΕ:ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)
58. ΠΑΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
59. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
(ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ)
60. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
61. ΠΡΑΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
62. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
(ΠΕ ΣΑΜΟΥ)
63. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
(ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ)
64. ΣΑΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
65. ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΣ
(ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ)
66. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΩ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
67. ΣΤΕΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
(ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)
68. ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΠΕ:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
69. ΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ)
70. ΤΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
71. ΤΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
72. ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ)
73. ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ )
74. ΤΣΙΡΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
75. ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
(ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
76. ΦΑΡΑΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
(ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ)
77. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
(ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ )
78. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
(ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
79. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
(ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
80. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
(ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)