Δύο μήνες προθεσμία για τις 48 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο. Οι κυριότερες αλλαγές του πολυνομοσχεδίου.

26/04/2013 0

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΕώς το τέλος Ιουνίου, οι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε οποιαδήποτε ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών επιθυμούν, από τις ισχύουσες, συμπεριλαμβανομένης και της νέας-τελευταίας ευκαιρίας, η οποία όμως θέτει αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια.

Από την 1η Ιουλίου, όσοι έχουν χρέη προς το Δημόσιο θα έχουν πλέον μια επιλογή, αυτή της νέας ρύθμισης που προβλέπει ότι μόνο οι οφειλέτες που αποδεικνύουν ότι μπορούν να πληρώνουν τις δόσεις τους μπορούν και να υπαχθούν, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις και είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 1.1.2013, ενώ υποχρεωτικά θα πρέπει όλα τα χρέη να έχουν πληρωθεί έως και τις 31 Ιουνίου 2017. Από την άλλη πλευρά, είναι αξιοσημείωτο ότι εάν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμά του να προχωρήσει σε κατασχέσεις μισθών και συντάξεων ή να λάβει οποιοδήποτε αναγκαστικό μέτρο.

Συγκεκριμένα, στους οφειλέτες του Δημοσίου δίνεται η δυνατότητα, ύστερα από αίτησή τους στην αρμόδια εφορία, να ρυθμίσουν σε έως και 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ως εξής:

α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις κατά ποσοστό 50%, εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως και την 30.6.2013,

β) με απαλλαγή 40% των προσαυξήσεων εφόσον εξοφληθεί έως και 30.6.2014,

γ) με απαλλαγή 35% των προσαυξήσεων εφόσον εξοφληθεί έως και 30.6.2015

δ) με απαλλαγή 30% των προσαυξήσεων, εφόσον εξοφληθεί έως και 30.6.2016

ε) με απαλλαγή 25% των προσαυξήσεων, εφόσον εξοφληθεί έως και 30.6.2017.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, χορηγείται η ρύθμιση μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης.

Κατ’ εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, που αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρόγραμμα δόσεων, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε περισσότερες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς όμως το ευεργέτημα της απαλλαγής των προσαυξήσεων ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Ειδικά δε για ποσό βασικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους αλλά μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων, ενώ για ποσά μέχρι και 5.000 ευρώ οι δόσεις είναι απεριόριστες και οι μικροοφειλέτες μπορούν να επιλέξουν το ποσό της δόσης.

Με βάση τις διατάξεις της νέας ρύθμισης, η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή από την 1.1.2013, επιβαρύνεται με 8,75%.

*  Εξαιρούνται της ρύθμισης:
α) οφειλές υπαχθείσες σε νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη μετά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή,

β) οφειλές που αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
* Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) αναλυτική δήλωση των εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων και τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα,

β) η διαπίστωση ότι έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας και

γ) αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των 75.000 ευρώ, η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία. Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 ευρώ απαιτείται επιπλέον και η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών.

* Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%.

* Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση πέραν της μίας φοράς,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα,

γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης,
δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία.

Από την 1η Ιουνίου οι ανατροπές στο καθεστώς ΦΠΑ

Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα γίνεται δεκτή ακόμη και με την καταβολή 10 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλόμενος φόρος βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο δόσεις, η πρώτη των οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η οποία ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του 50% του οφειλόμενου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα.

Στην περίπτωση που το σύνολο του οφειλόμενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσμο, στο σύνολό του, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά 2% και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης.

Στην περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον 50% του οφειλόμενου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς καταβολή ποσό στο τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση.

β) Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίστηκε.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση εκκαθαριστικής δήλωσης χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού δεν επάγονται έννομα αποτελέσματα.

«Ακριβή» επίλυση διαφορών

Παράλληλα, με βάση τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, για να ασκήσει φορολογούμενος προσφυγή στη δικαιοσύνη για την επίλυση φορολογικών διαφορών με την Εφορία θα πρέπει να καταβάλει το 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης επιβολής στην οποία έχει προχωρήσει η φορολογική αρχή.

Ισχυρότερος γ.γ. Εσόδων

Από τις 31 Οκτωβρίου ο προληπτικός έλεγχος του υπουργείου Οικονομικών, επομένως και του ΣΔΟΕ, περνάει στα χέρια του γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, Χ. Θεοχάρη. Από τις 31 Ιουλίου και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων θα ανήκει στη γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, στην οποία θεσπίζεται ειδικό σύστημα πρόσληψης προσωπικού, καθώς και ειδικό σύστημα προαγωγών.

Χαράτσι με νέο όνομα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, σε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων μετονομάζεται το χαράτσι της ΔΕΗ και μειώνεται οριζόντια κατά 15%.

Το αντικείμενο όμως του νέου φόρου διευρύνεται, καθώς θα είναι όλες οι ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα εάν αυτές είναι αποπερατωμένες ή μη και ανεξάρτητα από την ορθή αναγραφή των στοιχείων τους στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Το ΕΕΤΑ θα εισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος σε 5 ισόποσες δόσεις στους λογαριασμούς που εκδίδονται από αυτούς από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι το Φεβρουάριο του 2014.

Επισημαίνεται ότι για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι τις 15 Μαΐου 2013 στον αρμόδιο δήμο, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή.

Από την άλλη πλευρά, οι δήμοι όλης της χώρας πρέπει να ελέγξουν εξονυχιστικά όλα τα στοιχεία και να προχωρήσουν στην αποστολή των νέων στοιχείων στο Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) μέχρι και τις 31 Μαΐου 2013.

πηγή: www.naftemporiki.gr