Με έξι κριτήρια το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

11/05/2013 0

Ελεύθεροι ΕπαγγελματίεςΜε έξι κριτήρια θα προσδιορίζεται στο εξής το τεκμαρτό εισόδημα για περίπου 800.000 ελεύθερους επαγγελματίες, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που υπεγράφησαν την Παρασκευή και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που τις συνοδεύουν.

Στη σχετική εγκύκλιο, σύμφωνα με το «Έθνος», ορίζονται οι διαδικασίες συλλογής πληροφοριών και διασταυρώσεων με τις οποίες τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά εισοδήματα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών θα προσδιορίζονται με βάση έξι κριτήρια:

– Τις καταθέσεις στις τράπεζες και τις άλλες μορφές αποταμιεύσεων.

– Τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία.

– Τις δαπάνες διαβίωσης.

– Την έδρα της επιχείρησης, τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τα έξοδα μισθοδοσίας.

– Την ανάλυση ρευστότητας του ελεύθερου επαγγελματία.

– Τη σχέση της τιμής πώλησης στο συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.

Στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών, θα υπάρχει η δυνατότητα άρσης του τραπεζικού απορρήτου.

Η Εφορία θα προσδιορίζει το συνολικό φορολογητέο εισόδημα και θα επιβάλει τον φόρο ανεξάρτητα από το τι έχει δηλώσει ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας στη φορολογική του δήλωση.

Στη συνέχεια, θα στέλνει νέο εκκαθαριστικό με τον πρόσθετο φόρο (αν υπάρχει) και ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι τα εισοδήματά του είναι χαμηλότερα απ’ αυτά που όρισε η Εφορία.

Πηγή: www.in.gr