Οι 15 ταχύτατα αναπτυσσόμενες μεγάλες Ελληνικές Εταιρείες.

03/04/2014 0

Ελληνικές ΕπιχειρήσειςΣε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. παρουσιάζονται οι 15 ελληνικές εταιρείες μεγάλου μεγέθους που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη κατά την περίοδο 2009-2012.

Παρά την οικονομική ύφεση που διέπει τη χώρα μας, την τελευταία τετραετία επισημαίνονται περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων που έχοντας εκμεταλλευθεί ένα πλέγμα επιχειρησιακών και οικονομικών παραγόντων, παρουσιάζουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης κύκλου εργασιών και κερδοφορίας.
Προκειμένου να εντοπίσει τις εν λόγω εταιρείες, η Infobank Hellastat έλαβε υπόψη επιχειρήσεις που το 2012 εμφάνισαν Κύκλο Εργασιών τουλάχιστον €50 εκ. και Κέρδη Προ Φόρων τουλάχιστον €1,5 εκ. Από αυτές, επιλέχτηκαν εταιρείες που κατά την τετραετία 2009-2012 εμφάνισαν θετικά προ φόρων αποτελέσματα, ενώ εξαιρέθηκαν όσες είχαν εμφανίζει ζημιές σε μια ή περισσότερες χρήσεις της εν λόγω περιόδου.
Στη συνέχεια, προκειμένου να επιλεχθούν και καταταχθούν οι εταιρείες, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: α) Αρχική κατάταξη βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) Πωλήσεων κατά το χρονικό διάστημα 2009-2012, β) Δεύτερη κατάταξη βάσει του ΜΕΡΜ των ΚΠΦ για το ίδιο χρονικό διάστημα, γ) Συνδυασμός των δύο αυτών κατατάξεων, ώστε να προκύψουν οι 15 ταχύτατα αναπτυσσόμενες επι-χειρήσεις.
Σημειώνεται ότι αποκλείστηκαν εταιρείες με αρνητικούς ΜΕΡΜ Πωλήσεων και ΚΠΦ, καθώς και όσες εμφάνισαν υποχώρηση Πωλήσεων ή/και ΚΠΦ κατά την τελευταία οικονομική χρήση 2012. Επίσης, δεν λήφθηκαν υπόψη θυγατρικές επιχειρήσεις ή μέλη πολυεθνικών ομίλων, καθώς στόχο της μελέτης αποτελεί η προβολή της αμιγώς ελληνικής επιχειρηματικής προσπάθειας, καθώς και εταιρείες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. ασφαλιστικές).
Βάσει της μεθοδολογίας αυτής, προέκυψαν 15 ταχύτατα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους (αναφέρονται αλφαβητικά):

 1. FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
 2. INTERCOMM FOODS Α.Ε.
 3. PHARMATHEN Α.Β.Ε.Ε.
 4. RAYCAP A.E.
 5. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 6. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Α.Ε.
 7. ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
 8. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ A.E.
 9. ΚΑΛΛΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.
 10. ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.
 11. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
 12. ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.
 13. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
 14. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
 15. ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

Παρατηρείται ότι από τις 15 αυτές εταιρείες, οι 7 δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων – ποτών – εμφιαλωμένων νερών, γεγονός που δεικνύει την ανθεκτικότητα του συγκεκριμένου τομέα στις συνθήκες ύφεσης της οικονομίας (πρόκειται για τις ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε., INTERCOMM FOODS A.E., ΚΑΛΛΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε., ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Α.Ε., ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε., ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. και ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε.).
Επίσης, περιλαμβάνονται δύο επιχειρήσεις παραγωγής πλαστικών προϊόντων (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και FLEXOPACK A.E.B.E.) και από μια εταιρεία από τους κλάδους των ηλεκτρονικών / ηλεκτρολογικών συστημάτων (RAYCAP A.E.), μεταλλοβιομηχανιών (ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.), φαρμακοβιομηχανιών (ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.), παραγωγής τσιγάρων (ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.), χαρτοβιομηχανιών (ΜΕΓΑ Α.Ε.) και χημικών πρώτων υλών (ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.).
Από τη διεξαγωγή της μελέτης, διαπιστώνεται ότι το μοντέλο της επιτυχημένης λειτουργίας των 15 εταιρειών βασίστηκε σε: α) Ανάπτυξη εξαγωγικής (ή/και παραγωγικής) δραστηριότητας στο εξωτερικό, β) Διαρκή έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων για τις παραγωγικές επιχειρήσεις και γ) Διαρκείς επενδύσεις σε υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό.
Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, Διευθύνων Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «η μελέτη που εκπονήθηκε από την εταιρία μας αναφορικά με τις 15 ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις φέρει μήνυμα αισιοδοξίας, καθώς δείχνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και κερδοφορίας μέσα στην κρίση και υπογραμμίζει την ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων για αξιοποίηση της εγχώριας παραγωγής και την έντονη εξαγωγική τους δραστηριότητα. Από την παρουσίαση των 15 ταχύτατα αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων, διαπιστώνεται ότι το μοντέλο της επιτυχημένης λειτουργίας τους βασίστηκε σε ένα πλέγμα παραγόντων που τους επέτρεψε να εμφανίζουν αναπτυξιακή πορεία, αντισταθμίζοντας τις συνέπειες από την ύφεση που διέπει την ελληνική οικονομία. Συνοπτικά, αυτοί οι πυλώνες δράσεις μπορούν να συνοψιστούν στα σημεία Εξωστρέφεια, Έρευνα & Ανάπτυξη και Επενδύσεις».

πηγή: http://www.epixeiro.gr/