Πώς θα γίνονται οι νέες ρυθμίσεις στην εφορία για 12-24 δόσεις και πριν βγουν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές.

03/01/2014 0
Υπουργείο ΟικονομικώνΝα ζητήσουν να πληρώσουν με δόσεις το φόρο τους, πριν ακόμα εκπνεύσει η ημερομηνία πληρωμής του και πριν καταστεί το χρέος τους ληξιπρόθεσμο, μπορούν να ζητούν οι φορολογούμενοι από την εφορία. Για να ενταχθεί κάποιος όμως στη ρύθμιση χρεών, η εφορία θα εξετάζει πριν αν έχει ο ενδιαφερόμενος υποβάλει κανονικά τις δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ έως και μία πενταετία πριν.
Με βάση νέες οδηγίες και διευκρινίσεις που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης στους εφόρους για τη ρύθμιση των φορολογικών οφειλών, προβλέπεται ότι:
1. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του φορολογούμενου:
α) οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης, αλλά και
β) οι μη ληξιπρόθεσμες έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλές.
2. Ωστόσο, στη ρύθμιση θα υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων, έως την ημερομηνία της αίτησης, οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί με αναστολή είσπραξης ή άλλη ρύθμιση. Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και βεβαιωμένες υπέρ νομικών προσώπων ή τρίτων.
3. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή των δηλώσεων:
i) φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας, καθώς και
ii) των περιοδικών δηλώσεων (ΦΠΑ) που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης.
4. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ.
5. Στο ίδιο πρόγραμμα ρύθμισης είναι δυνατόν να υπάγονται οφειλές για τις οποίες χορηγούνται μέχρι 12 δόσεις και οφειλές για τις οποίες χορηγούνται άνω των 12 και μέχρι 24 δόσεις κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ρυθμίζονται κατά προτεραιότητα αυτές για τις οποίες χορηγούνται άνω των 12 δόσεων.
Πώς γίνεται η αίτηση
Η αίτηση ρύθμισης θα γίνεται μέσω ίντερνετ. Όπως ορίζει η εγκύκλιος Θεοχάρη:
1. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη .
2. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όσες περιπτώσεις αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και στις περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης ή απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης επιπλέον στοιχεία, πέραν αυτών που δύνανται να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά, η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια εφορία.
3. Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ μόλις πληρωθεί η πρώτη δόση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή. Μόνη η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση δε συνεπάγεται την υπαγωγή του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης, εάν δεν καταβληθεί η πρώτη δόση εντός της προθεσμίας.
Αρμόδιος για την έγκριση της ρύθμισης, την εξέταση των δικαιολογητικών, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων, τη διαπίστωση της απώλειας και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ ή της Υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Στην περίπτωση συνολικής βασικής βεβαιωμένης οφειλής ανά οφειλέτη άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00¤), αρμόδια ορίζεται η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης.

πηγή:  http://www.newmoney.gr/