24 Ιουλίου 1974, πρωί ώρα 2:05.

23/07/2014 0

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΟ Κ. Καραμανλής φθάνει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού.
Αμέσως μετά, φανερά συγκινημένο, απηύθυνε στον ελληνικό λαό τον ακόλουθο χαιρετισμό:
“Είμαι ευτυχισμένος που επιστρέφω εις την πατρίδα. Ήλθα δια να συμβάλω με όσας δυνάμεις διαθέτω στην αποκατάστασιν της ομαλότητος και της Δημοκρατίας.

Οι Έλληνες είναι λαός προικισμένος με πολλάς αρετάς. Θέλω ενότητα, σωφροσύνη και υπομονή.

Είμαι αισιόδοξος δια το μέλλον. Με πίστιν, αφοσιώσιν και αισιοδοξίαν θα προχωρήσουμε εμπρός. Υπάρχουν εις την ζωήν των εθνών κρίσεις αι οποίαι δύνανται να μεταβληθούν εις αφετηρίαν ανεγαγγενήσεως.

Είμαι βέβαιος ότι όλαι αι εθνικαί δυνάμεις του τόπου θα καταστήσουν το όρομα της αναγεννήσεως της Ελλάδας πραγματικότητα.

Και σας παρέχω την διαβεβαίωσιν ότι θα πράξω ότι εξαρτάται από εμέ ώστε να αντιμετωπισθεί επιτυχώς η παρούσα κρίσις και να ιδή η Ελλάς ημέρας καλύτερας”