Έκτακτη Επιχορήγηση από 4.000€ έως 60.000€. Κύκλος 2Β

10/05/2024 0
Ωφελούμενοι είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την 14.03.2022 (ημερομηνία έναρξης των κυρώσεων) και δεν έχουν ενταχθεί στις Προσκλήσεις:

α)«Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» (ΑΔΑ: 620Χ46ΜΤΛΡ-67Ρ) και

 β) «2ος κύκλος: Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» (ΑΔΑ: ΨΕ0246ΜΤΛΡ-07Χ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Ωφελούμενοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών (όπως εξειδικεύονται ακολούθως στο άρθρο 6 της παρούσας, βάσει των ΚΑΔ), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

2. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

α) Να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο εγκαταστάσεων που διαθέτουν.

β) Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την 14.03.2022 (ημερομηνία έναρξης των κυρώσεων).

γ) Να έχουν στις 14.03.2022 κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με

τα μεγαλύτερα έσοδα το έτος 2022 έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 8: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».

Ο κωδικός δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα προκύπτει από το πεδίο 022 του

φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2022

Σημείωση: Κ.Α.Δ με ημερομηνία έναρξης μετά την 14/03/2022 δεν είναι επιλέξιμος.

δ) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2022, σε σύγκριση με τον

μέσο όρο του κύκλου εργασιών των ετών 2017 έως και 2019, σε ποσοστό τουλάχιστον

10%

Οι κύκλοι εργασιών προκύπτουν από το πεδίο 500 του φορολογικού εντύπου Ε3 των

αντίστοιχων ετών.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 01/01/2017

υπολογίζεται ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των ετών που λειτουργούν. Για το

έτος έναρξης εργασιών υπολογίζεται ο ανηγμένος κύκλος εργασιών ως εξής: Κ.Ε =

(συνολικός κύκλος εργασιών του έτους έναρξης / συνολικός αριθμός ημερών

λειτουργίας του έτους) * αριθμός ημερών του έτους (365 ή 366).

Το ποσοστό μείωσης που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Η προϋπόθεση συμμετοχής τεκμαίρεται ότι πληρείται στην περίπτωση επιχειρήσεων

με έναρξη εργασιών μετά την 01.01.2020 καθώς και στην περίπτωση επιχειρήσεων με

έναρξη εργασιών μετά την 01/01/2019 που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν

έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.

ε) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

στ) Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

ζ) Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.

η) Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.

4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας).

θ) Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και

ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

ι) Ωφελούμενοι που εντάχθηκαν για επιχορήγηση στο πλαίσιο των Προσκλήσεων: α)

«Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας

κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» (ΑΔΑ: 620Χ46ΜΤΛΡ-

67Ρ) και β) «2ος κύκλος: Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που

έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς

κυρώσεις που επιβλήθηκαν» (ΑΔΑ: ΨΕ0246ΜΤΛΡ-07Χ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, δεν δύνανται να συμμετέχουν στο πλαίσιο της παρούσας ως δυνητικά ωφελούμενοι.

 

8 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς

ενίσχυση επιχείρηση είναι οι εξής:

 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

 

14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ

της Δραστηριότητας

 

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ

της Δραστηριότητας

 15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών

 

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

46.42.11.26 Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων

46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων

46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων

ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.36 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από

καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών

46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών